Apostil ve Noter Onayı

Bir devletin kurum ve kuruluşları tarafından verilmiş olan belgelerin yabancı ülkelerin yetkili organlarına teslim edilmesi, pek çok kişi ve kuruluşun sürekli olarak karşılaştığı bir zorunluluktur. Böyle durumlarda, söz konusu belgelerin yabancı ülkelerde de kullanılabilmesi ve bu belgelerin yabancı ülkelerin resmi makamlarına ibraz edilebilmeleri için bu belgelerin resmi onayının alınması gerekli olmaktadır.

Belgelere Resmi Onay Alınması Nedir?

Resmi onay, belgelerde var olan imzaların gerçek olduğunu teyit eden özel bir prosedürdür.
Image

Belgelere Resmi Onay Alınması Neden Gereklidir?

Belgelere resmi onay alınması, belgelerin hazırlandığı ülkeden başka bir ülkede de hukuki hüküm taşıması bakımından önem taşımaktadır. Konsolosluklarda resmi onay alınma sürecinde birkaç aşamadan geçilir ve bu aşamaların her birinde bir önceki adımda atılmış olan imzanın doğruluğu sınanır.

Apostil Onayına Tabi Olan Belgeler Hangileridir?

Apostil Şerhi konacak resmi belgeler:

  • "Savcı, zabıt katibi veya adliye memuru tarafından verilmiş belgeler de dahil olmak üzere, devletin bir yargı organına veya mahkemesine bağlı makam veya görevli memur tarafından düzenlenmiş olan belgeler,
  • İdari belgeler,
  • Noter senetleri,
  • Kişilerce özel sıfatla imzalanmış belgeler üzerine konulmuş olup belgenin kaydının
  • veya belirli bir tarihte mevcut olduğunun ve imzaların doğruluğunun resmi makam ve noterlerce tasdiki gibi resmi beyanlar" dır.

Türkiye’de Tercüme Edilen Belgelerin Resmi Onayının Alınmasında İzlenen Prosedür Nedir?

Söz konusu prosedür, birkaç etaptan oluşmaktadır. Her şeyden önce tercüme edilen belgede çevirmenin imzası yer almaktadır. Bundan sonra, orijinal belge ve çevirmenin imzası noter tarafından tasdik edilmektedir.

Bu esnada orijinal belge ile tercüme nüshası birbirine iliştirilmekte ve mühürlenmektedir. Bundan sonra noterin imzası ve mührü eklenerek söz konusu belgenin Türkiye Cumhuriyeti tarafından onaylandığı belgelenmiş olmaktadır. Bir sonraki aşamada ise kaymakamlık yada valilik imza ve mührünün gerçek olduğunu onaylamaktadır.